bottom-header-cut

Privacyreglement

 Privacyreglement  Atiyeh Re-integratie

Inleidende bepalingen

Daar waar in dit reglement de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, dient ook de vrouwelijke persoon te worden gelezen.

Artikel 1          Begripsbepalingen

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

a) Atiyeh Re-integratie: Atiyeh Re-integratie, gevestigd en kantoorhoudende te

Eindhoven aan de Brasschaatpad 34;

b) De directie: de directie van Atiyeh Re-integratie;

c) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

d) Verwerking persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van een gegeven;

e) Verstrekken persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

f) Cliënt of betrokkene: degene op wie persoonsgegevens betrekking hebben;

g) Verantwoordelijke: Atiyeh Re-integratie;

h) Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

i) Beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.

Artikel 2          Reikwijdte

2.1         Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van Atiyeh Re-integratie dan wel van personen met wie Atiyeh Re-integratie een re-integratietraject uitvoert, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen.

2.2         Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 3          Verantwoordelijkheid en bewerking

Atiyeh Re-integratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen ten behoeve waarvan Atiyeh Re-integratie re-integratiewerkzaamheden verricht.

Artikel 4          Doel en voorwaarden verwerking

4.1         Doel van de verwerking is: het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de aan Atiyeh  Re-integratie opgedragen re-integratiewerkzaamheden; in het bijzonder de toeleiding van betrokkenen tot arbeid/scholing of sociale activeringsactiviteiten, toeleiding van betrokkenen tot zelfstandig ondernemerschap, bemiddeling van betrokkenen bij (gesubsidieerde) arbeidsplaatsen, de begeleiding van betrokkenen bij arbeid, scholing en sociale activeringsactiviteiten.

4.2         De persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.

4.3         Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

4.4         Persoonsgegevens worden voor de in artikel 4.1 van dit reglement genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

4. 5        Persoonsgegevens worden bewaard in een af te sluiten ruimte. Persoonsgegevens in de automatisering zijn slechts toegankelijk middels een wachtwoord.

4.6         Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Atiyeh Re-integratie, of door ingehuurde medewerkers na akkoordverklaring met het privacyreglement.


Artikel 5          Naleven reglement en geheimhouding

5.1         De verantwoordelijke ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig dit reglement. De verantwoordelijke legt de taken, rechten en plichten van de verantwoordelijke en de bewerker schriftelijk vast in een instructie. Betrokkenen kunnen deze instructie inzien bij de verantwoordelijke.

5.2         De verantwoordelijke en de bewerker van de onderhavige verwerking zijn verplicht dit reglement na te leven. De verantwoordelijke en bewerker zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder hun beheer staande faciliteiten.

5.3         Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot de persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.4         De personen die in opdracht van de verantwoordelijke kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. De verantwoordelijke is gehouden deze geheimhoudingsplicht aan voornoemde personen op te leggen.

Artikel 6          Melding

De geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van de in artikel 4 genoemde doeleinden bestemd is, wordt gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7          Informatieverstrekking aan betrokkene

7.1         De verantwoordelijke deelt vóór het moment van verkrijging betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn mede.

7.2         De verantwoordelijke verstrekt nadere gegevens voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat er van wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

7.3         Indien de persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in de voorgaande leden, deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is:

a) Op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens of

b) Wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.
Artikel 8          Kennisgeving 

8.1         De verantwoordelijke maakt het bestaan van de verwerking en van het reglement bekend en geeft aan op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en hoe nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.

8.2         Behoudens de in de voorgaande leden neergelegde algemene kennisgeving doet de verantwoordelijke iedere betrokkene mededeling van diens gegevensverwerking.

Artikel 9          Beveiliging 

9.1         De verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of gedeelte van de faciliteiten die hij onder zich heeft. De ter zake getroffen regelingen worden schriftelijk vastgelegd en zijn bij de verantwoordelijke respectievelijk bewerker in te zien.

9.2         Het is het personeel van Atiyeh  Re-integratie niet toegestaan persoonsgegevens buiten de gebouwen van de organisatie te brengen, op te slaan, te verwerken, in te voeren, te wijzigen of te verwijderen, tenzij zulks noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de verwerking. De betreffende medewerker dient de nodige zorgvuldigheid daarbij te betrachten.

Artikel 10       Toegang tot verwerking 

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen ter zake hebben toegang tot de verwerking, dan wel kan interne verstrekking uit de verwerking plaatshebben aan:

a) De verantwoordelijke, indien en voor zover zijn taken met  betrekking tot de verwerking dit noodzakelijk maken;

b) Degenen die werkzaam zijn in de organisatie van de verantwoordelijke, indien en voor zover deze de gegevens nodig hebben ten behoeve van hun taakuitoefening in de organisatie van de verantwoordelijke;

c) De bewerker, indien en voor zover zijn taken met betrekking tot de verwerking dit noodzakelijk maken;

d) Personen die op grond van een daartoe strekkende overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, belast zijn met het onderhoud en instandhouding van de apparatuur en programmatuur in gebruik ten behoeve van de verwerking, indien en voor zover dit noodzakelijk is;

e) Opdrachtgevers van Atiyeh  Re-integratie, indien en voor zoverre het persoonsgegevens betreffen van betrokkenen waarvoor de opdrachtgever Atiyeh  Re-integratie opdracht heeft gegeven re-integratiewerkzaamheden  te verrichten;

f) Betrokkenen;

Artikel 11       Verwerking voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

11.1      Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij voor de ontvanger niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

11.2      Voor het doel van wetenschappelijk onderzoek kan de houder naam en adresgegevens van betrokkene verstrekken, mits de ontvanger schriftelijk verklaart deze gegevens niet voor een ander doel te zullen gebruiken dan voor het kunnen benaderen van een betrokkene voor een omschreven onderzoek en hij verklaart deze gegevens direct te zullen vernietigen voor zover betrokkene niet aan het onderzoek wil deelnemen.

11.3      Van de gegevensverstrekking als bedoeld in dit artikel wordt door de verantwoordelijke een register bijgehouden. Het register bevat tenminste de aantekening van die gegevensverstrekking die niet direct voortvloeit uit de uitvoering van een wettelijke taak of ter voldoening aan een wettelijk voorschrift en/of die niet direct voortvloeit uit een door betrokkene verleende toestemming.

Artikel 12       Recht op informatie

De verantwoordelijke informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.

Artikel 13       Recht op inzage

 13.1      De beheerder deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

13.2      Indien dat het geval is, verstrekt de beheerder de verzoeker desgewenst, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens. Indien de verzoeker dat wenst,verstrekt de beheerder tevens informatie over de systematiek van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

13.3      De verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Hij hoeft hiervoor niet te betalen.

13.4      Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de beheerder aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

13.5      De beheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

13.6      De beheerder kan weigeren aan een verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

a) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

b) gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.

Artikel 14        Recht op correctie: verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming

14.1      Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.

14.2      De verzoeker dient zich deugdelijk te kunnen legitimeren.

14.3      De beheerder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen.

14.4      De beheerder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

14.5      De beheerder die naar aanleiding van een verzoek persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, is gehouden om aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Hij doet aan betrokkene desgevraagd opgave van de degene aan wie hij de mededeling heeft gedaan.

Artikel 15       Recht van verzet

15.1      Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, kan de betrokkene bij de beheerder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

15.2      Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt de verantwoordelijke of dit verzet gerechtvaardigd is.

15.3      De beheerder beëindigt de verwerking terstond, indien de verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd acht. Verzet tegen de verwerking voor commerciële of charitatieve doelen is altijd gerechtvaardigd.

Artikel 16       Bewaartermijnen

16.1      Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden.

16.2      Na beëindiging van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst  worden alle tot de Betrokkenen terug te herleiden persoonsgegevens twee jaar na de overeengekomen beëindiging van de begeleiding van de betrokkene, verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.

16.3      Persoonsgegevens mogen langer bewaard worden dan bepaald in het vorige lid voor zover ze voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. De verantwoordelijke dient wel de nodige voorzieningen te treffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt.

Artikel 17       Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij een klacht indienen volgens de procedure zoals verwoord in het klachtenreglement van Atiyeh Re-integratie.
Artikel 18       Slotbepaling

18.1           Dit reglement treedt in werking op 1 september 2008 en vervangt de voorgaande Privacyreglementen.

18.2           Dit reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de afdeling die het beheer voert over de verwerking.

 

 

Versie 06-2013